ÁSZF és Panaszkezelési Szabályzat

Pilis Autóüveg Kft.

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

A Pilis Autóüveg Kft. (székhelye: 2014 Budapest, Ady Endre utca 49., fióktelepe: 1044 Budapest, Garam utca 3., képviselője: Mátrai Gyöngyi és Szeness Zoltán, önálló cégjegyzési joggal felruházott ügyvezetők, elektronikus levelezési címe: pilisautouveg@gmail.com, honlap elérhetősége: www.pilisautouveg.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 22659190-2-13.) A Pilis Autóüveg Kft. fő tevékenységként járműüveg javításával és/vagy cseréjével foglalkozó társaság. A Pilis Autóüveg Kft. tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.
 1. Tárgyi hatály
  1. A PILIS Autóüveg Kft szolgáltatásait az Általános szerződési feltételek szerint nyújtja, illetve terméket eszerint értékesít. Az Általános szerződési feltételek a PILIS Autóüveg Kft által forgalmazott termékek értékesítése-, illetve a PILIS Autóüveg Kft. által végzett szolgáltatás tárgyában kötött minden szerződésnek további nyilatkozat, vagy magatartás hiányában is tartalmi elemeivé válnak.
  2. Amennyiben a jármű üzemeltetőjével, vagy a jármű tulajdonosával egy adott termékértékesítésre, vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan olyan megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) valamely pontjától/pontjaitól eltérő rendelkezést tartalmaz, az érintett termékértékesítésre, vagy szolgáltatásnyújtásra egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF vonatkozó rendelkezései továbbra is alkalmazandók.
  3. Jelen Általános szerződési feltételek vonatkoznak a PILIS Autóüveg Kft. WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.
  4. Ha az ÁSZF-re történt utalással közölt ajánlatot az ügyfél saját ÁSZF-jével fogadja el, és az ÁSZF-ek egymással nem ellentétesek, mindkét fél ÁSZF-je a szerződés részévé válik. Ha jelen ÁSZF és az ügyfél által alkalmazott ÁSZF nem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, a szerződés létrejön, és az egymással nem ellentétes ÁSZF-ek válnak a szerződés részévé; amennyiben pedig ha az ÁSZF-ek között a szerződés lényeges kérdésében áll fenn eltérés, a szerződés nem jön létre.
  5. Amennyiben az ügyféllel kötött egyedi szerződés rendelkezése és jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezése egymástól eltér, az egyedi szerződés vonatkozó rendelkezése élvez alkalmazásában elsőbbséget.
 2. Ügyfél
  1. A PILIS Autóüveg Kft. ügyfelei a járműüveg javítását és/vagy cseréjét megrendelő természetes, vagy jogi személyek, illetve a kockázatviselő biztosító társaságok.
 3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés Közös szabályok
  1. A PILIS Autóüveg Kft. az ügyfél megrendelését a javításra/cserére a helyszínen szóban, írásban, telefonon és elektronikus úton elfogadja. A megrendelés ajánlatra való felhívásnak minősül. A megrendelést a PILIS Autóüveg Kft. visszaigazolja, egyben ajánlatot közöl. Az ajánlat ügyfél általi kifejezett, vagy ráutaló magatartás útján való elfogadásával, illetve a rendelés visszaigazolásával a szerződés létrejön. A PILIS Autóüveg Kft. jogosult a szóban közölt megrendelés írásban, vagy e-mail útján történő megerősítését kérni. Amennyiben a megerősítés 3 napon belül nem történik meg attól a naptól számítottan, hogy erre az ügyfél felhívást kapott, az ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. A szerződést követően a javításig az ügyfél indoklási kötelezettség nélkül elállhat, a vállalkozó esetleges kárainak megtérítése terhével.
  2. A PILIS Autóüveg Kft által vállalt teljesítési időpontok (határidők) tájékoztató jellegűek, azok függnek a beszerezni szükséges üveg szállítójának készleteitől, a megrendelt üveg típusától, és számos más, Pilis Autóüveg Kft. hatókörébe nem tartozó körülménytől. Mindezekre figyelemmel, amennyiben a szükséges üveg kellő időben nem áll rendelkezésre, így a javítás/csere a vállalthoz képest késedelmet szenved, a Pilis Autóüveg Kft. az ügyfelet ért károkért és költségekért nem felel.
  3. A szolgáltatás teljesítési helye – amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – a PILIS Autóüveg Kft telephelye. Amennyiben az ügyfél a gépjármű javítását ezektől eltérő helyszínen kéri, és felek ebben megegyeztek, a teljesítés helye a gépjármű fekvésének helye is lehet. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése nem a Pilis Autóüveg Kft. telephelyén történik, úgy a javítás megfelelő helyszínéről megrendelő köteles gondoskodni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy olyan helyszín megadása esetén, ahol az időjárási körülményeket kizárni nem lehetséges (eső, túl magas-, vagy alacsony- hőmérséklet, stb.) a szolgáltatás időpontja változhat. A beépítésre kerülő üveg ellenkező utasítás hiányában utángyártott, ún. OEM- üveg, a szolgáltatás díjának teljes kiegyenlítéséig a Pilis Autóüveg a javítással érintett gépjárművön visszatartási jogot gyakorolni jogosult, vagyis a javítással érintett gépjárművet mindaddig visszatarthatja, míg szolgáltatásának díját teljes mértékben ki nem egyenlítik. A Pilis Autóüveg Kft. követeléseivel szemben beszámításnak nincs helye.
  4. A szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg az ügyfél nyilatkozik, hogy a javítást/cserét elsődlegesen a sérült gépjármű casco-biztosítása terhére kívánja-e érvényesíteni, vagy sem. A nyilatkozat késedelméből eredő károkat az ügyfél tartozik viselni.
  5. A Pilis Autóüveg Kft. díja nyomban, a szolgáltatás nyújtásával, vagy a termék értékesítésével egyidejűleg (függetlenül a számla kiállításától, nyugta átadásától) esedékes, ettől egyedi megállapodásban el lehet térni.
  6. Nagy értékű, vagy egyedi üveg cseréje esetén a Pilis Autóüveg Kft. fenntartja a jogosultságát arra, hogy a csere megkezdését megelőzően a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatást bekérje, díjbekérő, majd előlegszámla kiállítása mellett, vagy a csere megkezdését megelőzően részszámlát állítson ki a díjazás általa meghatározott részéről. A díjbekérőn bekért összeg beérkezéséig, vagy a részszámla kiegyenlítéséig a Pilis Autóüveg Kft. a javítás megkezdésére, de még a szükséges előkészületek megkezdésére (így üveg megrendelésére) sem köteles.
  7. Nagy értékű, vagy egyedi üveg megrendelése esetén, ha a szolgáltatás elvégzéséhez Pilis Autóüveg Kft. a szükséges anyagokat megrendelte, az anyagok hiánytalan átvételét, valamint a megrendelő egyidejű tájékoztatását követően, a szolgáltatás teljesítéséig, de maximum 90 napig, Pilis Autóüveg Kft. az anyagokat térítésmentesen tárolja. Amennyiben az anyagok beépítésére 90 napon belül, Pilis Autóüveg Kft.-n kívül álló okból, nem kerül sor, úgy Pilis Autóüveg Kft. jogosult 1 000 Ft/nap +ÁFA tárolási díjat számlázni megrendelő felé. A tárolási díj független attól, hogy megrendelő, a tárgyi megrendelés vonatkozásában fizetett-e előleget.
  8. Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás átvétele céljából, az előzetesen egyeztett időpontig megérkezni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy nyitvatartási időn kívüli átvételre lehetőség nincs. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás átadása a megbeszélt időpontban, de legkésőbb az adott nap munkazárásig nem történik meg, úgy az átvételre a soron következő nyitvatartási napon van lehetőség. Amennyiben megrendelő a szolgáltatás átvétele céljából a következő nyitvatartási napon sem jelenik meg, úgy Pilis Autóüveg Kft. jogosult 5 000 Ft/nap+ÁFA tárolási díjat számlázni megrendelő felé. A tárolás során, Pilis Autóüveg Kft.-n kívülálló okból bekövetkezett káreseményekért (például, de nem kizárólagosan: természeti károk, lopás, parkolóban történő rongálás, törés, stb.) Pilis Autóüveg Kft.-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli, a tárolási díjjal érintett időszakra pedig a tárolt anyagok, gépjármű tekintetében a kárveszély egészében a szolgáltatás megrendelőjére száll át, a kárért a Pilis Autóüveg Kft- alkalmazottainak szándékos károkozását kivéve – semmilyen felelősséggel nem tartozik.
  9. Nem casco biztosítás fedezetének terhére történő javítás
  10. A megrendelést követően a Pilis Autóüveg Kft. a megrendelést e-mailben, vagy szóban visszaigazolja, munkatársa a munka elvégzésére az ügyféllel időpontot egyeztet. A megrendelés visszaigazolásával a felek között a szerződés a Pilis Autóüveg Kft. szolgáltatásának igénybe vételére létrejött. Az egyeztetett időpontban a munkát a Pilis Autóüveg Kft. elvégzi. A szolgáltatás díja a helyszínen, a javítást követően, nyomban, készpénzben vagy bankkártyával fizetendő, felek előzetes szóbeli megállapodása szerinti áron. Külön írásbeli árajánlatot a Pilis Autóüveg Kft. kizárólag az ügyfél kérésére készít.
  11. Casco-biztosítás fedezetének terhére történő javítás
  12. A PILIS Autóüveg Kft. a CASCO-biztosításon kívül más felelősség-, vagy vagyonbiztosítás, illetve kötelező gépjármű-biztosítással kapcsolatos ügyintézést nem vállal.
  13. Amennyiben a szolgáltatás (javítás, csere, kamera-kalibrálás) díját az ügyfél elsődlegesen a casco-biztosítás alapján teljesített biztosítási szolgáltatásból kívánja fedezni, megbízást ad a PILIS AUTÓÜVEG Kft. részére a kárügyintézésre, egyben meghatalmazást ad a biztosítójával szembeni peren kívüli képviseletre a kárügyintézésre vonatkozóan. A megbízással egyidejűleg az ügyfél (vagy amennyiben tőle az eltérő személy, a biztosítás kedvezményezettje) külön, vissza nem vonható nyilatkozatban felhatalmazza a Pilis Autóüveg Kft.-t, hogy az ügyfél kárának megtérítését szolgáló biztosítási szolgáltatás összegét – a PILIS Autóüveg Kft. ügyféllel szembeni követelései erejéig – átvegye. A felhatalmazás a polgári jog szabályai szerinti engedményezést nem valósít meg. A biztosító, mint harmadik személy teljesítését a Pilis Autóüveg Kft. elfogadja.
  14. A Pilis Autóüveg Kft. szolgáltatásért járó díj – a kamera kalibrálásért járó díj kivételével – az Audatex Hungary Kft. megnevezésű szoftvere szerint kalkulált díjjal egyezik meg. A kamera kalibrálásért járó díj mértéke a jelen ÁSZF mellékletét képező árjegyzékkel azonosan kerül megállapításra.
  15. A kárügyintézés díja – javításonként – egyszeri 10.000,-Ft + ÁFA (tízezer forint plusz áfa) összeg.
  16. A kárügyintézés díját az ügyfél nem tartozik megfizetni, amennyiben a PILIS Autóüveg Kft. szolgáltatásának díja a munka elvégzésétől számított 75 napon belül térítést nyer. Kárügyinézés esetén a rendszeresített nyomtatványok (űrlapok) kitöltésével szolgáltat adatot, továbbá külön felhívás esetén rendelkezésre bocsát további adatokat is, melyek a biztosító felé történő kárrendezéshez szükségesek. Az ügyfél a biztosítót a kárrendezéshez a biztosítási titok alól felmenti, így feljogosítja a biztosított és a biztosító közötti jogviszony minden elemének és iratának megismerésére. Eltérő megállapodás hiányában a kárügyintésére kapott megbízás az önrész levonását követően fennmaradó biztosítási szolgáltatás folyósításáig, de legkésőbb a megrendelés teljesítésének napját követő 60. napon megszűnik.  A megbízás nyomban megszűnik az arról való értesülésről, hogy a biztosító a kárt biztosítási eseménynek nem ismeri el, vagy annak megtérítését – akár csak részben – bármilyen okból megtagadja. Szintén azonnali hatállyal megszűnik a megbízás, amennyiben a biztosítás ügyfélen kívüli kedvezményezettjétől a biztosítási szolgáltatás Pilis Autóüveg Kft. részére való folyósítását igénylő nyilatkozatot a Pilis Autóüveg Kft. részére a megrendelés visszaigazolásától számított 15 napon belül nem adják át, vagy a biztosítás kedvezményezettje e nyilatkozat kiadását megtagadja. A megbízás teljesítéséből eredő károkért felelősségét a Pilis Autóüveg Kft. – amennyiben a megbízás fogyasztónak nem minősülő személlyel jön létre – kizárja.
  17. A megrendelés visszaigazolásakor az ügyfél a biztosítási szerződés szerinti, a károsult által maga viselendő kárrészt (önrészt), továbbá a Pilis Autóüveg Kft. szolgáltatását terhelő ÁFÁ-val azonos összeget a Pilis Autóüveg részére készpénzben, bankkártyával, vagy átutalással megfizetni köteles. E díjrészek megfizetéséig a Pilis Autóüveg Kft. további szolgáltatás nyújtására nem köteles.
  18. Amennyiben a biztosító az előbb írt 60. nap lejártáig nem téríti meg a kárt, vagy a térítés a kár önrésszel csökkentett mértékét el nem éri, az ügyfél a szolgáltatás ellenértékét a rendelés visszaigazolását követő 15 napon belül megfizetni köteles. A biztosítási ügyintézés ideje alatt, de legfeljebb a megrendelés teljesítését követő 75. nap végéig az ügyfél a szolgáltatás megfizetésével késedelemben nincs. Fizetési késedelem esetén az ügyfél a kárügyintézés díját, a késedelem idejére évi 15%-os mértékű késedelmi kamat alapul vételével számított késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben fizetési felszólítás küldésére kerül sor (akár levél, akár e-mail útján), úgy költségtérítés címén egyszeri, tízezer forint plusz áfa mértékű adminisztrációs költségtérítés fizetendő.
 4. Vezető támogató rendszerek (ADAS) kalibrálása
  1. Amennyiben gyári előírás, úgy Pilis Autóüveg Kft. javaslatot tesz az ügyfélnek a kamera kalibráció elvégzésére.
  2. A kalibráció visszautasítása esetén, a kalibráció elmaradásából eredő hátrányos következményekért, Pilis Autóüveg Kft.-t felelősség nem terheli. Amennyiben a kalibrációt az ügyfél megrendeli, úgy az ügyfél érdekében eljáró személyt (megbízott munkavállaló, stb.) a kalibráció megrendelésére jogosult és felhatalmazott személynek kell tekinteni. A jogosultság hiányának hátrányos következményét a megrendelő viseli.
  3. Amennyiben az ügyfél a kalibrálást megrendeli, azonban a munka a Pilis Autóüveg Kft.-n kívülálló okból eredményesen nem végezhető el, úgy a kalibrálásért az ügyfél díjat fizetni nem köteles, azonban a kalibrálás elmaradásából eredő kockázatokat egyedül az ügyfél viseli. Az eredményes kalibrálás elmaradásával járó hátrányos következményeket egyedül az ügyfél tartozik viselni.
 5. Jótállás, szavatosság
  1. A Pilis Autóüveg Kft. az üveg javításáért és cseréjéért, továbbá a kalibráció elvégzéséért 2 év szavatosságot, illetve fél év jótállást vállal. A szavatossági igények 2 év elteltével elévülnek, a jótállási időre nézve a fél éves időmúlás jogvesztést eredményez. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a PILIS Autóüveg Kft székhelye, vagy telephelye. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék, illetve a gépjármű be-illetve elszállítása az ügyfél kötelessége.
  2. Amennyiben üveg javítása esetén a javítás közben a javított üveg a Pilis Autóüveg Kft. munkatárásának fel nem róható okból eltörik, elreped, s így használhatatlanná válik, a javításért a Pilis Autóüveg Kft. díjat nem számol fel, a kapott előleget pedig visszatéríti. Az üveg használhatatlanná válása miatt kártérítéssel nem tartozik.
  3. Amennyiben az ügyfél az üveg és egyéb helyreállításhoz szükséges elemek beszerzéséről saját maga gondoskodik, akár oly módon, hogy az alkatrészek kiszerelését is Pilis Autóüveg Kft. végzi, és ezen elemek a munka során eltörnek, sérülnek, akkor Pilis Autóüveg Kft. felelősséggel nem tartozik. Az ügyfél által beszerezett anyagok tekintetében szavatosság, vagy jótállás címén a Pilis Autóüveg Kft. nem felel, ezen anyagok hibája, vagy beszerelése folytán a gépjárműben, vagy más dologban keletkezett károkért a Pilis Autóüveg Kft. felelősségét kizárja, így helytállni nem köteles.
  4. A PILIS Autóüveg Kft. felelőssége az „Advanced Driver Assistance System” funkciót is tartalmazó szélvédők cseréje esetében kizárólag a következő „kalibrálási művelet” (azaz a gyártó által a kamera kalibrálására előírt kötelező kalibrálási művelet) időpontjáig, de legfeljebb a szélvédő cseréjét követő 2 évig áll fenn. A felelősség csak is kizárólag a kalibráció gyártói utasítás szerinti elvégzéséért áll fenn. A Pilis Autóüveg Kft-t felelőssége az üveg cseréjével kapcsolatosan nem terjed ki a jármű (illetve szélvédője) nem megfelelő működéséért, ide értve különösen a szélvédőn lévő kamerával összefüggésbe hozható funkciók (pl. sávelhagyásra figyelmeztetés, automata vészfékezés, távolságkövető tempomat) működésének rendellenességeit. A PILIS Autóüveg Kft. felelősségének kizárása vonatkozik a fenti funkciók kapcsán felmerülő valamennyi hibára, valamint az ezzel összefüggésbe hozható bármilyen káreseményre, ebből fakadó forgalmi balesetre, a bekövetkező követő- és tapadókárokra.
 6. Egyéb rendelkezések:
  1. Amennyiben az ügyfél fogyasztónak minősül, a vele elektronikus úton kötött szerződésre vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénynek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.
  2. Az ügyfél bármely termék, vagy szolgáltatás megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a PILIS Autóüveg Kft. mindenkor hatályos Általános szerződési feltételeit.
  3. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.
  4. A Pilis Autóüveg Kft. és az Ügyfél között létrejött jogviszonyokkal kapcsolatos jogviták tekintetében kiköti a Pilis Autóüveg Kft. fióktelepe szerinti bíróság (jelenleg a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság) alávetésen alapuló illetékességét, azzal, hogy a jogvitában a magyar anyagi jog szabályainak rendelkezései az irányadók. A Pilis Autóüveg Kft. a Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) alkalmazását kizárja.
  Érvényes: 2019. november 20. napjától visszavonásig
  PILIS Autóüveg Kft.
  Szeness Zoltán ügyvezető
Melléklet: – Panaszkezelési szabályzat